E-Cardsell มีการเพิ่มค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ส่งผลให้ราคาจำหน่ายเปลี่ยนแปลง

Garena 75 Shells (50B) - ราคาจำหน่าย 49 บาท

Garena 135 Shells (90B) - ราคาจำหน่าย 88 บาท

Garena 225 Shells (150B) - ราคาจำหน่าย 147 บาท

Garena 450 Shells (300B) - ราคาจำหน่าย 294 บาท

Garena 750 Shells (500B) - ราคาจำหน่าย 490 บาท

โอนแล้วรับบัตรผ่าน SMS ไม่ต้องแจ้งโอน